Πτωχευτικό Δίκαιο Επιχειρήσεων, Προπτωχευτική Διαδικασία, Εξυγίανση

Το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα προβλέπει ειδικές διαδικασίες για την ρύθμιση χρεών φυσικών προσώπων που έχουν εμπορική ιδιότητα, και αναλύονται στις διατάξεις του που έχουν τροποποιηθεί δυναμικά από τον 8/2011

Η διαδικασία εξυγίανσης αφορά επιχειρηματίες ή εμπόρους, οι οποίοι αδυνατούν να εκπληρώσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, χωρίς να έχουν περιέλθει σε μόνιμη ή γενική παύση πληρωμών ή σε εκείνους που πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον έντονα προβλήματα ρευστότητας.

Μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης επιδιώκεται η διατήρηση και η αναδιοργάνωση της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Η διαδικασία συνδιαλλαγής έχει αντικατασταθεί από την διαδικασία εξυγίανσης από τον Αϋγουστο του 2011. Από αυτή την αλλαγή εξαιρούνται εκκρεμείς υποθέσεις και συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί. Η διαδικασία εξυγίανσης είναι πιο σύντομη και σύνθετη , καθώς και σημαντικά βελτιωμένη σε ορισμένα σημεία, όπως η προστασία της οποίας μπορούν μέχρι σήμερα να τύχουν και οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι εγγυητές οι οποίοι παρέμειναν απροστάτευτοι με το προηγούμενο καθεστώς.

Σε σχέση με το προηγούμενη καθεστώς, η πλέον σημαντική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι όλοι οι πιστωτές, πλην των υπαλλήλων που θα μπορούν να τύχουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης, θα αντιμετωπίζονται ισότιμα και από τη συμφωνία εξυγίανσης που θα συνάπτεται με το 60% των πιστωτών θα δεσμεύονται υποχρεωτικά και όσοι δεν συμφωνούν.
Η συμφωνία κατά βάση θα καλύπτει μόνο τα χρέη έως το άνοιγμα της διαδικασίας. Η περίοδος προστασίας είναι τετραετής για πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης ωστόσο περιορίζεται στους 6 μήνες έναντι όσων δεν συμφωνούν. Πολύ σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εξάλειψη του αξιοποίνου για ποινικές υποθέσεις ακάλυπτων επιταγών και χρεών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Επίσης, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος του εμπειρογνώμονα και έχει γίνει απαραίτητη η ύπαρξη εκθέσεων βιωσιμότητας και επιχειρησιακών σχεδίων.

Τί επιτυγχάνεται με τη συμφωνία εξυγίανσης; Εάν το 60% των πιστωτών συναινεί τότε είναι δυνατή οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού που αποσκοπεί στο να καταστεί η επιχείρηση βιώσιμη. Ακόμη και όσοι δεν συμφωνούν πρέπει να αποδεχθούν το καινούριο status quo όπως θα έχει διαμορφωθεί. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μείωση του ήδη υφιστάμενου χρέους, επιμήκυνση του χρόνου εκπλήρωσης, μείωση επιτοκίων, ενδεχόμενη εκποίηση ακινήτων κτλ. Με την επικύρωση θεωρείται πως απορρίπτεται και οποιαδήποτε αίτηση πτώχευσης που τυχόν έχει κατατεθεί και βεβαίως καταργείται το αξιόποινο.

Η εταιρεία μας, μπορεί να χειρισθεί ενοχικές και χρηματικές απαιτήσεις κατά τρίτων, διαταγές πληρωμής και ανακοπές, απαιτήσεις από τιμολόγια και εμπορικές διαφορές, απαιτήσεις για αποζημίωση από οποιαδήποτε αιτία, συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων, κληρονομικές διαφορές, κλπ.