Ακύρωση καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών λόγω καταχρηστικών όρων και μεγάλων επιτοκίων

Οι συμβάσεις που συνήθως γίνονται με τις τράπεζες περιέχουν καταχρηστικούς όρους και τα επιτόκια είναι μεγαλύτερα από το επίσημα αναγνωρισμένο δικαιοπρακτικό επιτόκιο που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά δάνεια και επαγγελματικά δάνεια. Τα δικαιοπρακτικά επιτόκια δίνονται από την ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και βρίσκονται εδώ. Περαιτέρω η έννοια των καταχρηστικών όρων στιις καταναλωτικές συμβάσεις εξειδικεύεται και ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 2251/1994.  Κατά τους ορισμούς του άρθρου στην παρ. 1 «όροι που έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων στις μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι συναλλαγής) δεν δεσμεύουν τον καταναλωτή εάν κατά την κατάρτιση της σύμβασης τους αγνοούσε ανυπαιτίως όπως, ιδίως, όταν ο προμηθευτής δεν του επέδειξε την ύπαρξή τους ή που στέρησε την δυνατότηα να λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους» ενώ στην Παρ. 2 «Οι γενικοί όροι συμβάσεων και παρεπόμενων συμφωνιών που καταρτίζοννται στην Ελλάδα διστυπώνονται γραπτώς στην Ελληνική γλώσσα κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί πλήρως το νόημά τους».

 

Πιστωτικές κάρτες  / Καταναλωτικά δάνεια


Η υπ’ αριθμ. 1219/2001 απόφαση του ΑΠ, θωρεί ως παράνομες και καταχρηστικές τις επιβαρύνσεις που επιβάλλει η Τράπεζα  σε λογαριασμούς καταθέσεων και καταγράφει ως καταχρηστικούς μια σειρά γενικών όρων συναλλαγών (ψιλά γράμματα) που χρησιμοποιύν σήμερα οι Τράπεζες στις συμβάσεις Πιστωτικών καρτών και Καταναλωτικών δανείων. Η απόφαση έκρινε ότι το ανώτατο όριο των εξωτραπεζικών επιτοκίων (δηλ. το ανώτατο επιτόκιο με το οποίο κανείς δανείζει χρήματα), δεσμεύει και τις Τράπεζες και αυτό το όριο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 9%. Συνεπώς τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών που σήμερα κυμαίνονται στο ύψις έως και 19% είναι άκυρα,   κατά το μέρος που υπερβαίνουν το νόμιμο επιτόκιο, οι δε καταναλωτές δικαιούνται να αξιώσουν την επιστροφή των τόκων που κατέβαλαν πάνω από το ισχύον δικαιπρακτικό επιτόκιο.

 

Ενδεικτικές αποφάσεις εις βάρος των τραπεζών:

 

pdfΑπόφαση 3177/2011 του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

pdfΑπόφαση 3718/2012 του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

pdfΑπόφαση 8945/2012 του ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ